หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวธารตรี ศรีทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
2 นายอาทิตย์ อุษาวรกิจ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
3 นางสาวดาวนภา ถานผดุง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
4 นางสาวนงคราญ เสาร์ฟอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
5 นายขจรยศ จันทมุณี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการล่ามภาษามือ
6 นางสงกรานต์ ผาทา สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
7 นางสาวกนกพร นิวงษา สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
8 นางสาวสะอาดตา สุริยาราช สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
9 นายสุรศักดิ์ ผิวขำ สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการล่ามภาษามือ
10 นางสาวธารตรี ศรีทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
11 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
12 นายอุทัย เพชรอยู่ ผอ.โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
13 นายจรุงเวทย์ ชูสกุล ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
14 นายเรืองเวช ผาสุข ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
15 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนคร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นายไพฑูรย์ เนื้ออ่อน รองผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ สกลนคร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางสาวดาวนภา ถานผดุง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสาวนงคราญ เสาร์ฟอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางสาวอนัญญา บัวเทิง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นายธราธิป เจริญไชย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นายพุทธินันท์ จันทะวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นายธนสาท บุญรอดอยู่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสาวเชาวนี นาโควงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นางสาวกันต์ธนัท บุญก้อง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาวอมร จันทร์ภูมิ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาวอนัญญา บัวเทิง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]