งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเกรียงไกร    แก้วสง่า
2. เด็กชายตะวัน    ถิ่นสะพุง
1. นางสาวบุษบา    บัวผาง
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายศุภวัฒน์    พรมดวงศรี
2. เด็กชายธนิภัทร์    หิดเมียงสงค์
1. นางสาวสรารัตน์    เอ็นดู
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายนายยก    ชิณพรม
2. เด็กชายพิชัยยุทธ    บัวชุม
1. นางพิไลพร    ปะทะวัง
4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายจิระพงษ์    เกิดประโคน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    วงษ์แก้ว
1. นางสาวนิตยา    โภคพูน
5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายสิรภัทร    พรมชัย
2. เด็กชายเมธี    เทพบำรุง
1. นางสาวรุ่งทิพ    เอิบพรมราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................