งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกิตติพล    สายโสภา
2. เด็กชายพันธวัช    ศรีสุข
3. เด็กชายวรายุส    พึ่งเพ็ง
1. นางสาวปวีณา    เคนเครือ
2. นางสรวงสุดา    มูลมา
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายสหรัฐ    เหงขุนทด
2. เด็กหญิงวรัญญา    ฐานเจริญ
3. เด็กหญิงปิยะพร    โรเบริตแมควิลเลี่ยม
1. นางทองทิพย์    มาโพนทอง
3 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายหรรษวัต    เพียรยิ่ง
2. เด็กชายแอนดริว    วานสชุนวินเกิล
3. เด็กหญิงธันยพร    มหาหิงษ์
1. นางสาวบุญญาภรณ์    พรหมบุรมย์
2. นางพิญญา    ใจมาลัย
4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายภัทรพงษ์    สมภาร
2. เด็กชายคณวรรณ์    อินทร์มณี
3. เด็กชายเขตตะวัน    แก่งสันเทียะ
1. นางสาวรุ่งทิพ    เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ    ตันวรรณรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................