งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงลลิตา    ก่อศิล
2. เด็กหญิงพีรดา    ศรีพรมใต้
1. นางรัตนา    ชมภูพาน
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัฐนันท์    ล้ำเลิศ
2. เด็กชายบรรณศร    โสท่าม่วง
1. นางวิชุดา    ภักดิ์ภูมินทร์
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุพรม
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    พุทธดี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา    ชาวบ้านตาด
4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงญดาพร    พรหมบุตร
2. เด็กหญิงบุณยานุช    ฟั่นสาย
1. นางสาววรรณา    ต้องถือดี
5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงชนิกานต์    คุ้มพร้อม
2. เด็กหญิงสุชานาฏ    กลีบกลางดอน
1. นางสาวเบญจมาศ    ตันวรรณรักษ์
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายปธานิน    บุญมาก
2. เด็กชายโกมล    ปัญญาวัน
1. นายสนธยา    ผาสุข
7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงธนัชพร    เมืองขวา
2. เด็กชายรพีพัฒน์    เปรมมณี
1. นางพัชราภา    เอ็นดู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................