งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 065
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายธนากร    พลายแก้ว
2. เด็กชายภัคนันท์    กาหลง
3. เด็กหญิงพิมพ์สุดา    ใจมนต์
1. นางศุภวรรณ    สายพร
2. นางสรวงสุดา    มูลมา
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงธันยพร    มหาหงษ์
2. เด็กชายมนัสกร    จุลกนก
3. เด็กชายหรรษวัต    เพียรยิ่ง
1. นางนฤมล    อุดมรัตน์
2. นางสาวบุญญาภรณ์    พรหมบุรมย์
3 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอมราพร    อ่ำศรีเพ็ชร
2. เด็กชายพิชิตชัย    ป้อมสิงห์
3. เด็กชายภัทรพงษ์    สมภาร
1. นางสาวรุ่งทิพ    เอิบพรมราช
2. นางสาวเบญจมาศ    ตันวรรณรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................