หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 232 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 232 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 235 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 235 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 225 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 225 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 227 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 227 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 322 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 322 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 324 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 324 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 338 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 338 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 332 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 332 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 334 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 334 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 328 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 328 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ข้างโรงอาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ข้างโรงอาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ข้างโรงอาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 415 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามบาสฯ หน้าอาคาร 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 40

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
-
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามบาสฯ หน้าอาคาร 1 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวที สนามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวที สนามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 2/2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 2/2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 2/2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามปิงปอง 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามปิงปอง 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามปิงปอง 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
-
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัิติธรรม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องสมุดเปิด 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]