หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   
-
9 ธ.ค. 2557   10 ธ.ค. 2557   11 ธ.ค. 2557   12 ธ.ค. 2557   5 พ.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 พ.ย. 542

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-333 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341-343 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334-336 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344-346 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอนุสรณ์ 96 ปี ชั้น 2 ห้อง 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอนุสรณ์ 96 ปี ชั้น 3 ห้อง 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
7 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุโพธิยา ชั้น 4 ห้อง น.41,น.42,น.43 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
8 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุโพธิยา ชั้น 4 ห้อง น.44,น.45,น.46 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุโพธิยา ชั้น 3 ห้อง น.32,33 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารนะมัตถุโพธิยา ชั้น 3 ห้อง น.35,36 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2และ 3 ห้อง 1,2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคาร อนุสรณ์ 100 ปี ชั้น 2และ 3 ห้อง 1,2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารโสตทัศนูปกรณ์ 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อาคารโสตทัศนูปกรณ์ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมชมพูชานัย ชั้น ชั้นบน 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมชมพูชานัย ชั้น ชั้นบน 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมชมพูชานัย ชั้น ชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมชมพูชานัย ชั้น ชั้นล่าง 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้นล่าง 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้นล่าง 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีหลังอาคารวิภาวิน 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวทีบริเวณสนามกีฬา 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-18.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมชมพูชานัย ชั้น ชั้นบน 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ชั้นล่าง 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร อาคารกิจการนักศึกษา อำเภอพังโคน 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร อาคารกิจการนักศึกษา อำเภอพังโคน 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง 231 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง 221 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ ห้อง พ.21 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ ห้อง พ.22 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคาร 3 ห้อง 316 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 60
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วันที่ 9 ธ.ค.2557 ลานสวนการเวก วันที่ 10 ธ.ค.2557 ร.ร.พรรณาวุฒาจารย์ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ หอประชุมเอนกประสงศ์ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ หอประชุมเอนกประสงศ์ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421-422 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421-422 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 423-424 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 423-424 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 425-426 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 425-426 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 427-428 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 427-428 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 421-423 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 424-425 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 424-425 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน สนามตะกร้อหน้าโรงงานอุตสาหกรรม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน โดมระหว่างอาคาร 2 และ อาคาร 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 232 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 232 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 235 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 235 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 225 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 225 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 227 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 2 ห้อง 227 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 322 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 322 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 324 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 324 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 338 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 338 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 332 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 332 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 334 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 334 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 328 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 3 ห้อง 328 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ข้างโรงอาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ข้างโรงอาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ข้างโรงอาหาร ศาลาปฏิบัติธรรม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน อาคาร 4 ห้อง 415 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามบาสฯ หน้าอาคาร 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 40

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 41 - 61
08.30-16.30
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามบาสฯ หน้าอาคาร 1 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวที สนามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวที สนามโรงเรียนเตรียมอุดมฯ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 2/2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 2/2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องโสตทัศนศึกษา 2/2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามปิงปอง 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามปิงปอง 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามปิงปอง 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัิติธรรม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ห้องสมุดเปิด 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 1 หอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 1 หอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 4 ด้านหลังหอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 4 ด้านหลังหอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 3 ใต้ถุนอาคาร 3 และ เวที 2 ทิศเหนือหอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
08.30-16.30
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที 1 หอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ห้อง ชั้น 6 ห้อง 461 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 467 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมห้วยทราย 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมห้วยทราย 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
9 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
10 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 451 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
11 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 457 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
12 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
13 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
08.30-16.30
14 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารเอนกประสงค์ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30
15 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารเอนกประสงค์ 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
08.30-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สวนสาธารณะ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สนามฟุตบอล 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 100/27 ห้อง ห้องประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -16.30
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 100/27 ห้อง ห้องประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 -16.30
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
11 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
12 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 5 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน หน้าศาลาปฏิบัติธรรม ห้อง เวที 1 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน หน้าอาคารลูกเสือ ห้อง เวที 4 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน หน้าศาลาปฏิบัติธรรม ห้อง เวที 2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนสว่างแดนดิน ศาลาปฏิบัติธรรม ห้อง เวที 3 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์1,2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์1,2 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2,อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2, อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2, อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2, อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
13.00-16.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 2, อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
13.00-16.00
8 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์1,2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง 1,2,3 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
10 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 3 ห้อง 4,5,6 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
11 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์1,2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถครู (ข้างหอประชุม) 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถครู (ข้างหอประชุม) 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถครู (ข้างหอประชุม) 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เต็นท์หน้าเสาธง (ฝั่งตะวันตก) 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เต็นท์หน้าเสาธง (ฝั่งตะวันตก) 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เต็นท์หน้าเสาธง (ฝั่งตะวันตก) 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกซ้ายข้างหอประชุม หน้าห้อง to be No 1. 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาคารพิเศษ 1 (4 ห้อง) 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เต็นหน้าอาคารพิเศษ 1 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถนักเรียน (ติดป้อมยาม) 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกขวาข้างหอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา หอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกขวาข้างหอประชุม 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกขวาข้างหอประชุม 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกซ้ายข้างหอประชุม หน้าห้อง to be No 1. 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกซ้ายข้างหอประชุม หน้าห้อง to be No 1. 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถนักเรียน (ติดป้อมยาม) 9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถนักเรียน (ติดป้อมยาม) 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
5 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ห้องภาษาไทย,ม.3/3,ม.3/2,ม.3/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
6 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1,ป.6/2,ป.6/3,ป.6/4 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ม.2/3,ม.2/2,ม.2/1 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4และป.1/3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3และป2/4 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2และป1/1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3และป.3/4 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2และป.2/1 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 1 ห้อง เวที 1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 1 ห้อง เวที 2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 1 ห้อง เวที3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนาม 1 ห้อง เวที 4 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 1 ห้อง เวที 5 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 2 ห้อง เวที 6 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 2 ห้อง เวที 7 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 2 ห้อง เวที 8 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 2 ห้อง เวที 6 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร สนามที่ 2 ห้อง เวที 7 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 1และ2 ห้อง ห้องคอม 1และห้องคอม2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 1และ2 ห้อง ห้องคอม 1และห้องคอม2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร อาคาร 2 ชั้น 1และ2 ห้อง ห้องคอม 1และห้องคอม2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]