หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร ศน.ฉัตรชัย จูมวงศ์ 17.171012, 104.149286 081-054-8054
2 ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถนนหมายเลข 22 ห่างอำเภอเมืองสกลนคร 5 กม. ศน.อัศนีย์ จันทรโคตร 17.175399, 104.145030 084-390-1099
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ถนนหมายเลข 22 ห่างสี่แยกพังโคน 1 กม. อ.พังโคน จ.สกลนคร นายสันติภาพ ศรีมามาศ   081-7688839
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ศน.ประภัสสร โกศัลวัฒน์   081-965-5649
6 สพป.สกลนคร เขต 2 อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
7 สพป.สกลนคร เขต 3 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
9 หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
10 หอประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร ถนนหมายเลข 22 (สกลนคร - นครพนม) อำเภอเมืองสกลนคร ศน.วัชรพงษ์ ภูยางสิม   087-865-3699
11 เทศบาลตำบลวานรนิวาส  
12 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อบจ.จังหวัดสกลนคร ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร ศน.วัชรพงษ์ ภูยางสิม   087-865-3699
13 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ถนนหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) ห่างอำเภอเมืองสกลนคร 15 กม. ศน.สุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี   089-861-5298
14 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ถนนแยกม่วงไข่-วาริชภูมิ ถนนหมายเลข 22 (จากอุดรธานี 101.2 กม) ตำบล ม่วงไข่ จังหวัด สกลนคร นายบุญเพ็ง กุลนาม   0819744900
15 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย ถนนหมายเลข 22 (จากอุดรธานี 135 กม) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
16 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ถนนหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) ห่างจากอุดรธานี 75 กม. อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผอ.เข็มเพชร กองแก้ว   0819648820
17 โรงเรียนนายอวัฒนา อำเภอเมืองสกลนคร ผอ.ยศศักดิ์ แก้วไกรสร   089-9575-1565
18 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด อำเภอเมืองสกลนคร ผอ.วีระวัฒน์ งอยผาลา 17.171012, 104.149286 089-941-7772
19 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ถนนหมายเลข 22 (ห่างจากอุดรธานี 70 กม.)อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
20 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ถนน พังโคน-วานรนิวาส (จากสี่แยกพังโคน 300 เมตร)ถนนหมายเลข 22 ห่างอุดรธานี 107 กม.)อำเภอพังโคน ผอ.พรชัย อำมุกคะ   089-944-5548
21 โรงเรียนบ้านม่วงคำ ถนนหมายเลข 22 (ห่างจากอุดรธานี 103 กม.) ตำบล ม่วงไข่ จังหวัด สกลนคร ผอ.อดิศร ธรรมกุลธีระกิจ   0849577373
22 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) ถนนหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร) ห่างอุดรธานี 130 กม.อ.พรรณานิคม ผอ.อัครพงศ์ เทพิน   086-239-2850
23 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีวิทยา ถนนหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร)ห่างอุดรธานี 140 กม.)อำเภอพรรณานิคม ผอ.มีชีย กลณีย์   089-2762-087
24 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ถนนหมายเลข 22 (ห่างอุดรธานี 114 กม) ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร, 47160 นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
25 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส ผอ.ประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์   081-055-5965
26 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ถนนหมายเลข 22 (อุดรธานี-สกลนคร)ห่างสี่แยกพังโคน 500 เมตร อ.พังโคน จ.สกลนคร, 47160 นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
27 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ตำบล สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
28 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล ถนนหมายเลข 22 (ห่างจากอุดรธานี 62 กม.)อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
29 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม หมู่ที่ 2, ถนนนิตโย, ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร, 47130 นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
30 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯ อำเภอวานรนิวาส ผอ.สมศักดิ์ ต้นเจริญกิจ   042-791206
31 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร นายฉลองทรง พรมเหมาะ   085-462-5282
32 โรงเรียนอนุบาลสกลนครและโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ศน.อเนก เกตุวงศษา   081-117-2835
33 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ตำบล สว่างแดนดิน อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
34 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพิชัย ชาบรรทม , นายชรินทร์ เจริญชัย   088-5734441,089-2744
35 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร นายสราวุธ พาเสน่ห์   081-799-7518
36 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้อง 17.10349,104.07516 083-3270093
37 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผอ.ชัญโญ ใครบุตร   087-863-3490

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]